Kiislamu vyanzo

 1. home

 2. book

 3. KWA NINI MASHIA HUSUJUDU JUU YA UDONGO?

KWA NINI MASHIA HUSUJUDU JUU YA UDONGO?

 • Allama Sheikh Abdul Hussain al-Amini
 • 2500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
download

  Download

Rate this post
description book specs comment

Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa shukrani nyingi kwa kunipa
uwezo wa kuendeleza matamanio yangu ya kufasiri na kuandika
vitabu vya kidini kwa lugha ya Kiswahili ili kuwawezesha ndugu
zetu wa Kiafrika kupata maarifa zaidi ya dini ya ya Kiislamu kwa
kupitia Madhehebu ya Ahlul-Bait wa Mtukufu Mtume (s.a.w.)
ijulikanayo kwa Jina la “Shia Ithna-ashari.”
Baada ya kutunga kitabu “Mambo Yanayomhusu Maiti”, nimeona
ni afadhali na fardhi kwangu kujishughulisha na masuala
yanayowakera Waislamu wengi wasiojua miongoni mwa ndugu
zetu wa Kisunni; ambayo bila sababu ya maana na msingi wowote
huleta tuhuma, chuki na utengano kati ya Waislamu.
Moja katika masuala hayo yanayoulizwa na ndugu zetu ni, “Kwa
nini Mashia husujudu juu ya udongo?” Kusita kwao kutafiti jibu
lake katika vitabu vyao wenyewe kunawafanya watutuhumu sisi eti
kwamba tunavisujudia na kuviabudu vipande vya udongo!!!
Kijitabu hiki ni tafsiri ya sehemu moja ya kitabu kiitwacho
هتنسو )ملسو لهآو هيلع للها لىص( انيبن ةيرسانتنسو انتيرس
(Mienendo Yetu na Sunna Zetu ni Mienendo ya Mtume Wetu
(s.a.w.w) na Sunna Zake) kilichoandikwa na mwanachuoni
mashuhuri wa Kishia, Hayati Allamah Sheikh Abdul-Hussain
Al-Amini. Mtungaji huyu ameandika vitabu vingi vyenye kutoa
majibu ya masuala yanayowatatiza ndugu zetu wa Kisunni. Kimoja
katika vitabu vyake vilivyo maarufu ni kile kinachoitwa Al-Ghadir.
2
Katika kitabu hiki, Allamah Al-Amini hakuacha kunukuu japo
hadithi moja kutoka katika vitabu maarufu vya wanavyuoni
mashuhuri wa Kisunni yenye kuthibitisha jambo hili.
Mtungaji amezigawa hadithi hizo katika mafungu matatu. Sehemu
ya kwanza ni zile Hadithi zenye kuonyesha kwamba ni lazima
kusujudu katika ardhi unaposujudu katika sala. Suhumu ya pili ni
ni zile Hadithi zinazoruhusu kusujudu juu ya vitu vingine badala
ya ardhi (kwa mfano mkeka) bila ya udhuru wowote na Sehemu ya
tatu ni zile Hadithi zinazomruhusu mwenye udhuru kusujudu juu
ya vitu vingine badala ya ardhi.
Mwishowe, Allama Amini amethibitisha ubora na umuhimu
wa kusujudu juu ya udongo mkatifu wa Karbala kwa sababu ya
kuhusika na Mwenyezi Mungu.
Tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya Mtukufu Mtume
(s.a.w.w) na Ahlul-Bait (a.s.) wake atupe Taufiki ya kutuwezesha
kuendelea kuwaelezea ndugu zetu sunna halisi za Mtukufu Mtume
(s.a.w.).

 • Allama Sheikh Abdul Hussain al-Amini
 • 2500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
 • 1990
 • Toleo ya Pili
 • Dar es Salaam, Tanzania